REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUSERVICE.COM

PLATFORMA DROPSHIPPINGOWA


Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://Euservice.com (dalej jako: „EUCervice.com”, „Sklep” lub „Sklep Internetowy”). Euservice.com jest platformą dropshippingową umożliwiającą klientowi zawarcie umowy świadczenia usługi pośrednictwa w zawarciu umowy sprzedaży produktu od sprzedawcy. Usługa jest wykonywana odpłatnie przez usługodawcę Sklepu i polega ona na nabyciu od sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta produktu prezentowanego na stronach Euservice.com. Sama umowa sprzedaży zawierana jest przez klienta ze sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Sklepu. W niektórych przypadkach odnoszących się do konkretnych produktów dostępnych w ramach Serwisu, Usługodawca może występować również w roli Sprzedawcy, o czym Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Sklepu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Euservice.com. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Euservice.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Sklepu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.

Zespół Euservice.com


1) O NAS

1. Właścicielem EUCervice.com jest Daniel Kot udziałowiec spółki:  EUCSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ wpisana do wydziału KRS Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. K. Porębskiego 49/4, 80-180 Gdańsk, NIP 5833433441, REGON 38946284500000, adres poczty elektronicznej: contact@eucservice.com.

2. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Sklepu oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zamówień. Obok Usługodawcy w Sklepie Internetowym występują również Sprzedawcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pośrednictwem Usługodawcy zawiera Umowę Sprzedaży.

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

c. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Pośrednictwa z Usługodawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

d. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

e. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

f. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

g. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą lub dostępna w Sklepie Internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

h. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP, EUSERVICE.COM – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://euservice.com.

i. SPRZEDAWCA – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży w zakresie swojej działalności gospodarczej.

j. UMOWA POŚREDNICTWA – umowa o świadczenie Usługi Sklepu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pomocą Sklepu Internetowego. Umowa Pośrednictwa zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

k. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Usługodawcy. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

l. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

m. USŁUGA SKLEPU, USŁUGA – usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach Usługi Sklepu Usługodawca zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

n. USŁUGODAWCA/POŚREDNIK/SPRZEDAWCA – Daniel Kot udziałowiec spółki:  EUCSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ wpisana do wydziału KRS Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. K. Porębskiego 49/4, 80-180 Gdańsk, NIP 5833433441, REGON 38946284500000, adres poczty elektronicznej: contact@eucservice.com.

o. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

p. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3) O SKLEPIE EUSERVICE.COM

1. Euservice.com jest platformą dropshippingową umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu. Usługa Sklepu jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega ona na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta Produktu prezentowanego na stronach Euservice.com. Sama Umowa Sprzedaży zawierana jest przez Klienta ze Sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie Umowy Pośrednictwa.

4) CŁA I PODATKI ZWIĄZANE Z IMPORTEM PRODUKTÓW

O możliwości powstania obowiązku zapłaty cła oraz podatku od towarów i usług (VAT), w razie jej wystąpienia w związku z importem danego Produktu, Klient jest informowany zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży (najpóźniej w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową).

5) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA

1. Usługodawca w ramach Usługi Sklepu świadczy odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Poniżej przedstawione są kolejne etapy zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą.

2. Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą ma przebieg według następującego schematu:

1) Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Pośrednictwa za pomocą Formularza Zamówienia.

2) Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Klienta pola „Zamów i zapłać” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

3. Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres do dostawy Produktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkty będące przedmiotem Zamówienia.

4. W ramach Formularza Zamówienia, możliwe jest założenie Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia. Usługa Elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Możliwe jest zrezygnowanie z usługi Konto poprzez wysłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Euservice.com oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 5.2 Regulaminu.

6) UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG – TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Usługodawca umożliwia Zamówienie dodatkowych usług dla Klientów Platformy. Ich zakupu dokonuje się na podstawie złożonego Zamówienia – stosując odpowiednio pkt 5 Regulaminu.

2. Oferowane usługi mają charakter dodatkowy.

3. Do Reklamacji związanych z oferowanymi usługami stosuje się odpowiednio pkt 9 Regulaminu.

4. W zakresie prawa odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio pkt 10 Regulaminu.

5. Usługa jest realizowana w terminie indywidualnie ustalonym z Klientem.

6. Sposoby płatności za usługę regulowane są w pkt. 7 ppkt 6.

7. Umowa o świadczenie usług (z wyłączeniem umowy pośrednictwa i o świadczenie usługi elektronicznej), zawierana jest zgodnie z procedura opisaną w pkt 5 Regulaminu.

7) UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Sklepu obejmuje odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Usługodawca jest obowiązany wykonać Usługę Sklepu bez wad.

2. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta. Początek biegu terminu realizacji Usługi Sklepu ma miejsce z chwilą dokonania przez Klienta płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

3. Korzystanie z Usługi Sklepu jest odpłatne. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje także płatność tytułem Umowy Sprzedaży, to jest cenę i – jeżeli występują – koszty dostawy oraz inne koszty wskazane w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia należne Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta nie obejmuje ceł i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu.

4. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Sklepu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty przez Klienta kosztów Usługi Sklepu oraz ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa.

5. Koszty Usługi Sklepu uwidocznione na stronie Euservice.com podane są w zależności od wyboru Klienta w złotych polskich i zawierają podatki, z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu. O łącznych kosztach Usługi wraz z podatkami – z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu – a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).

6. Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

a. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

c. Płatność przelewem tradycyjnym.

d. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, adres strony internetowej https://www.paypal.com/pl oraz Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, adres strony internetowej: https://www.przelewy24.pl/).

7. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

8. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Pośrednictwa, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.

9. W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującymi sposobami, kosztami i terminami dostawy Produktu:

a. Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przesyłką kurierską. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. K. Porębskiego 49/4, 80-180 Gdańsk, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu i godzin odbioru.

b. Koszt dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

c. Termin dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, przy czym nie może on przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia dokonania płatności przez Klienta, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8) KONTAKT Z NAMI

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: contact@eucservice.com) oraz poczta tradycyjna (ul. K. Porębskiego 49/4, 80-180 Gdańsk), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Sklepu Internetowego.

2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie Zamówienia oraz właściwej umowy z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego Zamówienia lub właściwej umowy.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy na adres Sprzedawcy lub do Pośrednika na przykład w formie pisemnej na adres: ul. K. Porębskiego 49/4, 80-180 Gdańsk, w formie elektronicznej na adres: contact@eucservice.com lub poprzez wewnętrzny, elektroniczny system zgłaszania reklamacji.

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub Pośrednika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca lub Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca lub Pośrednik nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany przez Usługodawcę po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca lub Pośrednik, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy lub Pośrednikowi w miejscu, w którym Produkt się znajduje

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone bezpośrednio u Sprzedawcy na adres Sprzedawcy podany w Formularzu Zamówienia a w razie braku podania adresu w powyższy sposób na adres Sprzedawcy podany na przesyłce pocztowej, którą został dostarczony produkt.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

7. Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Usługodawca i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy i Usługodawcy.

8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Sklepu lub Umową Sprzedaży, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

1. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Sklepu przez Usługodawcę lub Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.

2. Usługodawca i Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Sklepu. Usługodawca i Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

13) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Euservice.com dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne

2. korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@eucservice.com lub też pisemnie na adres: ul. K. Porębskiego 49/4, 80-180 Gdańsk.

4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@eucservice.com lub też pisemnie na adres: Motycz 117L 21-030 Konopnic.

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Euservice.com (z wyłączeniem procedury reklamacji Umowy Sprzedaży, która została wskazana w pkt. 8 Regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@eucservice.com lub pisemnie na adres: Ul. K. Porębskiego 49/4, 80-180 Gdańsk.

11. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług Elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Euservice.com zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Euservice.com